Användarvillkor

Följande villkor behöver du godkänna för att bli användare hos oss. Villkoren är uppdelat i tre delar:

 • Generella villkor som gäller för alla
 • Villkor för rekryterare
 • Villkor för tipsare
För frågor går det bra att höra av sig på worktip@workmint.com

Generella villkor

Välkommen till det användaravtal som gäller för användning av Workmint AB:s hemsida www.worktip.se. Detta användaravtal beskriver de villkor du skall följa för att få nyttja våra tjänster. Vi reserverar oss rätten att ändra detta avtal genom att berätta om ändringarna på vår hemsida. Användarnas fortsatta utnyttjande av våra tjänster visar ett fortsatt accepterande av sådana eventuella ändringar.

I vårt nätverk av tipsare finns i dagsläget 3500 personer. Som tipsare får du nyhetsbrev när nya tjänster dyker upp och du kan närsomhelst tipsa om en lämplig kandidat direkt på hemsidan. Användarnas fortsatta utnyttjande av våra tjänster visar ett fortsatt accepterande av sådana eventuella ändringar.

Vår tjänst

Worktip erbjuder en plattform för informationsutbyte om kandidater mellan tipsare och rekryterare.

Tillåtna användare

Alla kan gå med och vara aktiva hos Worktip förutom användare som enligt lag är under arbetsför ålder samt användare som tidigare har stängts av från Worktips tjänst. Användare får inte ha mer än ett konto och det kontot skall bara användas av den användare som har skapat det kontot.

Information

Du godkänner att all data som du lägger upp på vår hemsida kan flyttas utanför Sverige och EEA och att du godkänner en sådan flytt. Du kan dra tillbaka detta godkännande genom att mejla oss på info@Worktip.se. Vid den händelse Worktip köps eller går samman med ett annat företag kan din information i ett led av detta köp eller sammangående komma att flyttas till en annan part.

Avsluta sitt konto

För att avsluta ditt konto skickar du e-post till worktip@workmint.com och beskriver vad du vill ha avslutat. Information som tillhandahållits kommer inte att raderas förrän rekryteringsprocesserna är avslutade.

Tvist

I händelse av tvist enligt detta avtal skall tvisten i första hand lösas mellan tipsare och rekryterare, i andra hand genom att användaren återkommer till Worktip för diskussion och i sista hand av svensk domstol.

Rör tvisten huruvida kandidat förmedlad från tipsare direkt till rekryterare (ej via Worktip) skall ersättas med en hittelön skall tvisten i första hand lösas mellan tipsare och rekryterare. Riktlinjer för avgörandet av denna tvist är att kandidat som ej var i aktuell rekryteringsprocess hos rekryteraren eller dess företag skall ersättas med en hittelön till tipsaren om kandidaten anställs av rekryterarens företag. Detta under 1 år efter att tipset mottagits. Skulle tvist härom uppstå, alltså att det rekryterande företaget hävdar att kandidaten var i en aktuell rekryteringsprocess samtidigt som tipsaren hävdar att så inte var fallet, rekommenderas i första hand att den anställda kandidaten berättar om han eller hon var i en rekryteringsprocess hos det anställande företaget vid tidpunkten för tipset. I andra hand rekommenderas rekryteraren visa på utdrag av aktuell kommunikation mellan dem och kandidat och i tredje hand och sista hand rekommenderas att ärendet mellan tipsare och rekryterare avgörs av svensk domstol.

Villkor för Rekryterare

Kandidathantering

Rekryteraren åtar sig att följa god sed för kandidathantering. Exempel på sådan sed finns på http://www.esk.se/normer.html

Kostnader

För aktuellt affärsupplägg, se Worktip.se eller kontakta oss på info@Worktip.se. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Viktigt att komma ihåg är att eventuell hittelön utbetalas som lön till tipsaren varför total kostnad inluderar:

 • Worktips avgift
 • hittelön som Rekryteraren bestämmer själv
 • arbetsgivaravgift på hittelönen om 32,42%

Rekryterarens åtagande

Rekryteraren åtar sig att betala hittelön för kandidat erhållen via Worktip om anställning sker inom 1 år efter mottagande efter tipset. Undantag är om kandidaten redan fanns i en aktuell rekryteringsprocess hos Rekryteraren och dess företag.

Aktuell rekryteringsprocess definieras som: "om kandidaten mellan tidpunkten för när tipset lämnas och Rekryterarens mottagande av tipset för en diskussion om anställning med Rekryteraren eller dess företag på Rekryterarens företag."

Den hittelön gäller som finns i det uppdrag som kandidat inkommer som tips i. Skulle Rekryteraren anse att kandidaten är lämplig för ett annat uppdrag Rekryteraren har hos Worktip med lägre hittelön tas en diskussion med tipsaren om den lägre hittelönen accepteras. Accepterar tipsaren inte den lägre hittelönen måste Rekryteraren antingen betala den högre hittelönen eller inte anställa kandidaten. Worktip kan vid behov medla i detta ärende.

Rekryteraren åtar sig att inte använda kandidater levererade via Worktip i andra anställningsprocesser och inte heller upplysa andra personer eller företag om kandidaten utan Worktips godkännande. Rekryteraren är skyldig att betala hittelön samt arbetsgivaravgifter vid en eventuell anställning av kandidaten från tidpunkten när tipset inkommer och ett år framåt.

Användaren följer även Personuppgiftslagen (PUL) och tillhandahåller information till sina kandidater om sitt eventuella hanterande av kandidaters information om så är nödvändigt.

När Rekryteraren ämnar utbetala hittelön kontaktas Worktip på info@Worktip.se. Worktip skickar då en faktura enligt stycke i detta avtal som rör Kostnader. Worktip administrerar utbetalning av hittelön.

Worktips ansvar

Worktips skadeståndsansvar är, såvida skadan inte förorsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet, begränsat till direkt skada, som Worktip förorsakat av vårdslöshet. Worktip ansvarar inte för kandidatens lämplighet, kompetens eller riktigheten i av kandidaten eller tipsaren lämnade uppgifter. Worktip garanterar inte slutresultatet eller att kandidaten anställs. Worktip är inte skyldig att återbetala uppburen ersättning. Rekryterarens rätt till skadestånd, vite eller annan ersättning är förverkad, om anspråk på ersättning inte framställts skriftligen utan dröjsmål och senast inom tre månader från det skadeståndsgrunden upptäcktes eller bort upptäckas.

Worktip administrerar utbetalning av hittelöner.

Hävning

Rekryteraren har rätt att avsluta samarbetet när man vill. Rekryteraren måste avbryta publicering genom att inaktivera eller radera annons. Det går även bra att kontakta Worktip direkt på info@Worktip.se.

Worktip har rätt att häva avtalet, om Rekryteraren brutit mot avtalet och trots uppmaning inte vidtagit rättelse. Särskilt avses kontakt med kandidater erhållna från Worktip som måste ske på ett respektfullt sätt. Inkommer rapporter om missbruk av tjänst förbehåller sig Worktip rätten att omedelbart inaktivera Rekryterarens konto och annonser i väntan på ytterligare information.

Villkor för tipsare

Vårt åtagande

Worktip ser till att du som tipsare är anonym mot din kandidat, mot företag och mot andra för Worktip externa parter såvida du inte tipsar om dig själv. Denna anonymitet kommer du att bevara tills du själv uppger annat. Skulle en domstol eller annan juridisk instans kräva denna information från Worktip kan den dock komma att lämnas ut.

Vi åtar oss att göra vårt yttersta för att samtliga publicerade hittelöner motsvarar aktuella rekryteringsbehov hos våra uppdragsgivare. Vidare gör vi vårt yttersta för ett professionellt agerande gentemot dina kandidater och våra uppdragsgivare. Vi kommer att skriva avtal med samtliga våra uppdragsgivare för att säkerställa betalning av hittelön vid anställning av användaren förmedlad kandidat.

Anonymitet

Worktip har vidtagit en rad åtgärder för att den information du sparar och använder på vår hemsida är i säkert förvar och inte är tillgänglig för någon annan än dig om du inte önskar så. Trots detta, måste du förstå att vi inte kan garantera fullständig säkerhet i vårat system och du godkänner att vi inte skall hållas skyldiga för någon förlust eller skada som kan inträffa till följd av att din information hos oss på ett otillåtet sätt erhålls av en tredje part.

Användarens åtagande

Genom att skapa ett konto på Worktip bekräftar du att du kommer att tillhandahålla korrekt information efter bästa förmåga. Du bekräftar också att du kan ta anställning och erhålla en hittelön, alternativt att du har f-skattsedel och kan fakturera.

Användaren bekräftar att användaren har fullständiga rättigheter att tillhandahålla den information som tillhandahålls av användaren och är inte begränsad av annat avtal eller lag att göra det.

Användaren har möjlighet att använda Worktips hemsida utan inblandning från Worktip eller andra parter samt har möjlighet att helt anonymt administrera kandidater för eget bruk eller till Worktips processer. Användaren följer även Personuppgiftslagen (PUL) och tillhandahåller information till sina kandidater om sitt eventuella hanterande av kandidaters information om så är nödvändigt.

Information från Worktip

Användaren godkänner att Worktip kontaktar användaren för utbetalning av hittelön. Vidare kan användaren kontaktas för information om Worktip och dess verksamhet, dock kan användaren avböja detta på sitt användarkonto.

Din kandidat

En kandidat är en person som kan vara aktuell för rekrytering. Väljer du att tipsa om en person skall informationen du tillhandahåller exkludera andra kandidater. Namn, unik e-postadress och telefonnummer brukar räcka. Om informationen som tillhandahålls inte exkluderar andra kandidater kommer Worktip antingen kontakta dig eller försöka identifiera kandidaten själva. Om detta behövs erhålls för den aktuella kandidaten inte automatiskt hittelönsrättigheter.

Du får bara ha en kandidat aktuell i tre processer samtidigt.

Hittelönen

Hittelönen som du har möjlighet att få är den summa listat i det rekryteringsuppdrag som din kandidat används i.

Hittelönen betalas ut som en lön varför inkomstskatt dras. Användaren kan även fakturera Worktip på hittelönen + arbetsgivaravgifter. Som användare tillhandahåller du nödvändig information för att utbetala hittelön såsom bankkontonummer då det är aktuellt.

Worktip fakturerar sina uppdragsgivare på hittelönen när rekryteringen är slutförd. Worktip knyter sina uppdragsgivare via kontrakt som tydligt beskriver Worktips processer. Tyvärr har Worktip inte möjlighet att betala tipsare om aktuell uppdragsgivare inte betalar.

Hittelönsrättigheterna

Följande skall uppfyllas för att du skall erhålla hittelön:

 1. Du skall först ha lämnat namn och kontaktuppgifterna i det tips som lett till anställning.
 2. Tipset skall lämnas på Worktips hemsida.
 3. Kandidaten skall anställas av det företag och i det rekryteringsuppdrag som du lämnat tipset i.
 4. Din kandidat skall förmedlas av Worktip till den aktuella uppdragsgivaren och får inte vara inne i en aktuell rekryteringsprocess hos den uppdragsgivaren vid presentationstillfället.
 5. Din kandidat skall anställas inom 1 år från det att den mottas av det rekryterande företaget.
Andra möjligheter att erhålla hittelön på:
 • Konsult på Worktip lämnar tips åt dig efter att du lämnat tips till Worktips konsult. Detta exkluderar den del av punkt 1 ovan som kräver att du lämnar tipset samt hela punkt 2 ovan för dig.

Worktip är en del av Workmint, Regeringsgatan 82, 111 39 Stockholm +46 8-400 208 50 info@worktip.se